top of page
The person who practic sinning is of the Devil
Its all about what did Jesus did not what would He do

Naređeno nam je da hodamo kao Ješua po zakonu?

 

 

1. Jovanova 2:6 Ko god tvrdi da živi u njemu, mora da živi kao što je živeo Isus.

Jakovljeva 1:2 Ali nemojte samo slušati Božju riječ. Moraš da uradiš šta kaže. U suprotnom, samo sebe zavaravate.

 

Hristos je došao da nas oslobodi prokletstva greha i smrti.

Hristos je došao da nas nauči kako da živimo.

Hristos je došao da nas nauči kako da volimo Boga i svoje bližnje. Hristos je „poslan samo izgubljenim ovcama Izraelovim.

 

Držao se zakona o hrani iz Levitskog zakona.

On je svetio sedmi dan subote.

Održavao je sve Božje praznike.

Držao je sve Božije zapovesti i odredbe.

Bio je potpuno potopljen tokom krštenja.

Nosio je rese na rubovima svoje odjeće.

 

 • 1. Petrova 2:21 Jer ste u tu svrhu pozvani, budući da je i Krist stradao za vas, ostavljajući vam primjer da slijedite njegovim stopama.

 • Jakovljeva 2:17 Ne možemo tvrditi da imamo vjeru u istinu Riječi Božje i da živimo svoje živote protiv nje u praksi.: 1. Petrova 2:21 Jer ste u tu svrhu pozvani, budući da je i Krist stradao za vas, ostavljajući ti si primjer koji trebaš slijediti Njegovim stopama. ● Jovan 14:6 "Ja sam put, istina i život!" Ješua je odgovorio. „Bez mene niko ne može ići Ocu.

 • Matej 22:13 Tada kralj reče slugama: 'Vežite mu ruke i noge i bacite ga u tamu spoljašnju. Na tom mjestu bit će plač i škrgut zuba.' 14 Jer mnogi su pozvani, ali je malo izabranih.”

 • Jovan 3:36 I svako ko veruje u Sina Božijeg ima život večni. Svako ko ne posluša Sina nikada neće doživjeti vječni život, već ostaje pod Božjim ljutim sudom.

1. Jovanova 1:6 Ako tvrdimo da imamo zajedništvo s njim, a ipak hodamo u tami, lažemo i ne živimo po istini

Ono što radimo je dokaz onoga u šta vjerujemo interno. Naši postupci određuju za druge naša unutrašnja uvjerenja.

 

 

 

 

 • 1. Jovanova 2:3 Po ovome znamo da Ga poznajemo, ako držimo Njegove zapovesti. 4 Onaj koji kaže: "Ja ga poznajem", a ne drži njegove zapovijesti, lažac je, i istine nema u njemu. 5 Ali ko drži Njegovu riječ, zaista je ljubav Božja savršena u njemu. Po ovome znamo da smo u Njemu. 6 Onaj ko kaže da ostaje u Njemu treba i sam da hodi kao što je On hodao ● Jovan 14:23 Ješua je odgovorio: „Svako ko me voli poslušaće moje učenje. Moj

Otac će ih voljeti, a mi ćemo doći kod njih i napraviti svoj dom kod njih.” ● Jovan 14:24 Ko me ne voli, ne drži reči mojih. I riječ koju čujete nije moja, nego Oci koji su me poslali

 • Jovan 10:27 Moje ovce slušaju moj glas, i ja ih poznajem, i one idu za mnom.

 • Jovan 15:14 Prijatelji ste moji ako činite sve što vam zapovedam.

 • Matej 16:24 Tada Ješua reče svojim učenicima: ako neko [čovek] želi da ide za mnom, neka se odrekne sebe, neka uzme krst svoj i ide za mnom.

 • Jovan 15:16 Niste vi mene izabrali, nego sam ja izabrao vas i odredio vas, to

idite i donosite rod, i [da] vaš plod ostane: da vam da što god zaištete od Oca u moje ime.

 • Matej 10:22 I svi će vas [ljudi] omrznuti zbog imena moga; a ko istraje do kraja, biće spašen.

 • Jovan 3:36 Ko vjeruje u Sina ima život vječni; ko ne posluša Sina, neće vidjeti života, ali gnjev Božji ostaje na njemu.

 • Hebrejima 10:26-27 Jer ako nastavimo griješiti namjerno nakon što smo primili spoznaju istine, više ne ostaje žrtva za grijehe, nego strahovito očekivanje suda i bijes vatre koji će progutati protivnike. ● Jovan 3:3 Ješua je odgovorio i rekao mu: „Zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi nanovo; ne može vidjeti kraljevstvo Božje.”

U sljedećem stihu, Jehova nam govori da je griješiti ne držati se Njegovih zapovijesti. Po ovome se mogu razlikovati djeca Božja i djeca đavola: Dakle, prema pismu; čije si dete?

 • 1. Jovanova 3:4 Svaki koji čini greh čini bezakonje. Zaista, grijeh je bezakonje. 5 Ali vi znate da se Krist pojavio da uzme grijehe, i u Njemu nema grijeha. 6 Niko ko ostane u Njemu ne nastavlja griješiti. Niko ko nastavlja (praksa) da griješi nije Ga vidio ili poznao. 7 Dječice, neka vas niko ne zavara: Pravedan je onaj koji čini pravdu, kao što je pravedan i Hristos. 8 Onaj koji čini grijeh je od đavola, jer đavo griješi od samog početka. Zbog toga je otkriven Sin Božji, da uništi djela đavola. 9 Svako rođen od Boga odbija da čini grijeh, jer Božje sjeme prebiva u njemu; ne može nastaviti griješiti, jer je rođen od Boga. 10 Po ovome se mogu razlikovati djeca Božja i djeca đavola: Tko ne čini pravdu, nije od Boga, niti je tko ne voli brata svoga.

 • Matej 7:21 Neće svako ko mi kaže: 'Gospode, Gospode' ući u kraljevstvo nebesko, nego samo onaj koji vrši volju Oca moga koji je na nebesima. 22 Mnogi će Mi reći toga dana: 'Gospode, Gospode, zar nismo prorokovali u Tvoje ime, i u Tvoje ime nismo izgonili demone i činili mnoga čuda?'…23 Tada ću im jasno reći: „Nikada te nisam poznavao ; maknite se od Mene, radnici bezakonja.

 

 

 

 

 • 22 I sve što tražimo, primamo od Njega, jer držimo Njegove zapovijesti i činimo ono što je ugodno u očima Njegovim.

Popularno hrišćansko učenje o "pravednosti verom" je da se Božja pravednost "pripisuje" onima koji "veruju" u "Ješuu". Drugim riječima, po njihovom mišljenju, pravednost koju vjernik ima je "teorijska" pravednost - ne morate zapravo živjeti na pravedan način da bi vas Bog smatrao "pravednim". Kažu: "Kada te Bog pogleda, vidi Hristovu pravednost, jer si u Hristu"

Jovan vrlo jasno daje do znanja o onima koji se smatraju pravednima u očima Svemogućeg, govoreći ovu jednostavnu za razumijevanje izjavu:

 • Jovan 3:19 A ovo je osuda, da je svjetlost došla na svijet, i ljudi su više voljeli tamu nego svjetlost, jer su njihova djela bila zla. 20 Jer svako ko čini zlo mrzi svjetlost i ne dolazi k svjetlosti, da se ne bi razotkrila njegova djela. 21 Ali ko čini istinu izlazi na svjetlo, to je njegovo

djela se mogu jasno vidjeti, da su učinjena u Bogu.”

Mač evanđelja, ne mira, nego podjela

 • Luka 12:51 Mislite li da sam došao donijeti mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego podjela. 52 Od sada će petoro u jednom domaćinstvu biti podijeljeno, tri na dva i dva na tri. 53 Biće podijeljeni, otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćerke i kćerka protiv majke,  svekrva protiv snahe i snaha protiv svekrve- u zakonu." Jakovljeva 1:2 Ali nemojte samo slušati Božju riječ. Moraš da uradiš šta kaže. U suprotnom, samo sebe zavaravate.

Definicija prijestupa; Prekršiti naredbu ili zakon: GRIJEH: ići preko granice ili granice. Da pređete granice postavljene ili propisane od: KRŠITE prekršite božanski zakon.

Dakle, ovo je vaše pitanje, da li praktikujete grijeh? Da li se pridržavate Jehovinih zakona?

Dakle, po plodovima ćete ih prepoznati?

1. Jovanova 3:7 Dječice, neka vas niko ne zavara: Pravedan je onaj koji čini pravdu, kao što je pravedan Ješua. To nije lakše razumjeti od toga.

 

Nema sumnje u ono što je Sin živoga Boga rekao ili učinio. Jehovine riječi i djela Njegovog Sina ne trebaju ljudi da ih tumače.

bottom of page