top of page
What is repentance? it is a change of mind, that lead to a change of heart that leads to a change of action

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokajanje je ključ kojim možemo ući u Njegovo Kraljevstvo, način na koji se čistimo da budemo poput Njega, i način na koji On iscjeljuje naciju.

Većina nas se osjeća prilično dobro u vezi sa sobom, ne želimo da iko ukazuje na nešto zbog čega se osjećamo nelagodno u vezi bilo čega, posebno spasenja. Da je Petar došao u vašu crkvu i dao istu poruku koju je dao na Pedesetnicu, većina ljudi bi ga optužila da osuđuje i izaziva podjele. Jehova nam je naredio da držimo Njegove zapovijesti i uredbe. Zašto ne? Vaš pastor ne želi da se osjećate krivim ili da povrijedite svoja osjećanja. Ako nikada niste kritički ispitali svoje srce i u nekom trenutku pitali šta moram učiniti za spasenje, onda se vjerovatno nikada niste istinski pokajali.

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_ _cc781905-5c de-3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_     _cc781905-5cde-3194-bb3b- 136bad5cf58d_      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d__cc781905-5cde-3194-bb3b -136bad5cf58d_   čitač plati pažnju   

4 Jer kako oni koji napuste svoju vjeru mogu biti vraćeni da se ponovo pokaju? Nekada su bili u Božijem svetlu; okusili su nebeski dar i primili svoj dio Duha Svetoga; 5 iz iskustva su znali da je Božja riječ dobra i osjetili su moći budućeg doba. 6A onda su napustili svoju vjeru! Nemoguće ih je vratiti da se ponovo pokaju, jer opet razapinju Sina Božjeg i izlažu ga javnoj sramoti. Jevrejima 6:4

 

Marko 3:29 „ali onaj koji huli (sadašnje vrijeme) na Duha Svetoga nikada nema oproštenja, već je podložan vječnoj osudi „Ne kaže se da onaj koji je „pohulio“ (prošlo vrijeme) na Duha nikada nema oproštenja._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Jednom smo svi hulili na Duha jer smo svi mrzeli Reč Božiju...sve dok nismo došli u veru i počeli da rastemo da volimo Reč Božju. Vidite li razliku? Onaj koji se aktivno i trenutno bavi neposlušnošću Riječi Božjoj, po navici, bez brige ili brige, bez ljubavi prema Riječi, nema oprost. Dakle, ako volite Reč Božju i imate želju da praktikujete Reč Božju, onda ne hulite ili prezirete Duha Božijeg...jer je Duh Božji taj koji je želja u našem srcu da ići za Njegovom Torom. Postoji razlika između trenutno nepokajanja i huljenja na Duha ili mržnje prema Riječi Božijoj....ta osoba nikada nema oproštenje....a onda osobe koja je hulila na Duha i pokajala se, i voli samo hodati u Njegovoj Tori kao što je naš Mesija učio i praktikovao... on je taj koji ima oprost. 119

Ministarstva

 • Marko 1:14 “Ispunilo se vrijeme,” rekao je, “i približilo se kraljevstvo Božje. Pokajte se i vjerujte u jevanđelje!”

 • Luka 3:8 Urodite plodom u skladu s pokajanjem. I nemojte počinjati govoriti sebi: 'Imamo Abrahama za oca.' Jer kažem vam da iz ovog kamenja Bog može podići djecu Abrahamu. Ako su Božji zakoni ukinuti, kako se onda možete pokajati? Pokajati se od čega?

 

“Pokajanje je preduslov za vjerovanje. Šta je pokajanje? Njegovo osnovno značenje je "promjeniti" ili "okrenuti". Jednom kada osoba čuje evanđelje i bude uvjerena da je njegov način života pogrešan, mora promijeniti svoje ponašanje i vratiti se Tori. Jehova Toru naziva svojim uputstvima za svoju djecu. Ljudi mogu prepoznati vašu poslušnost u slijeđenju Tore kao prelazak na judaizam. Izgleda da zaboravljaju da je naš Spasitelj Jevrej i ono što je rekao o svima koji su u Hristu su jedno? Ako je grijeh kršenje Tore. Poslušnost bi bila čuvanje Tore.

 1. To grieve; želja za promjenom; potpuna promena mišljenja.

 2. Promijenite svoje mišljenje prema grijehu, odluci da napustite grijeh i poslušate Boga. (grijeh je

kršenje zakona); Okrenuti se; uraditi 180; Kada se pokajemo, vidimo ova tri koraka?

 1. Osjećamo se krivima za svoj grijeh, što je kršenje Tore.

 2. Prestajemo da praktikujemo greh.

 3. Okrenuli smo se od grijeha i počeli hodati s Bogom.

Jovan 3:8 „Zmijsko leglo, ko te upozori da bježiš od gnjeva koji dolazi?

Dajte plodove dostojne pokajanja.

 • 1. Jovanova 2:15-16 Ne volite svijet ili stvari u svijetu. Ako neko voli svijet, u njemu nema ljubavi Očeve, jer sve što je u svijetu (želja tijela i žudnja očiju i oholost koju proizvodi materijalni posjed) nije od Oca, nego je iz svijeta.

Pokajanje nije samo sažaljenje ili kajanje, već biti toliko pogođen u svom srcu da traži očišćenje krštenjem i počinje živjeti prema Božjim mjerilima – prema Božjem zakonu. Kajanje bez odgovarajuće promjene ponašanja nije pokajanje! Plodovi pokajanja su vidljive radnje - koje se često nazivaju "djelima" - koje pokazuju da se osoba zaista promijenila. Kada je Jovan Krstitelj propovedao pokajanje kako bi pripremio put za Ješuinu službu, njegova publika ga je pitala šta treba da urade da se pokaju. on odgovara:

 • Luka 3:10-14 Oblači gole, nahrani gladne, ne kradi, ne koristi svoj autoritet da tlačiš, ne laži i ne optužuj lažno, i budi zadovoljan svojom platom. ● Marko 1:15 Ješua je rekao, „dođi u obliku hitne naredbe: „Vreme se ispunilo, i približilo se kraljevstvo Božije. Pokajte se i vjerujte u jevanđelje." Ovi postupci su poslušanje Božjih zakona i pokazivanje ljubavi prema bližnjem. ● Matej 19:17 Ješua je rekao: "Ako želiš ući u život vječni, drži zapovijesti"

 • Jovan 12:49-50 Jer nisam govorio sam od sebe, nego mi je Otac koji me poslao sam dao zapovest – šta da kažem i šta da govorim. 50 I znam da je Njegova zapovest život večni. Ono što ja kažem, dakle, kažem kako mi je rekao Otac.

Da biste slijedili Božje upute, morate otići tamo gdje se prvi put spominju u Bibliji. Slijedite pisana uputstva Tore, prvih pet knjiga vaše biblije, a ne svog pastora ili bilo kojeg čovjeka.

 • Psalam 146:2 Hvaliću Gospoda dok sam živ; Pjevaću Bogu svome dok postojim. 3 Ne uzdaj se u knezove, u smrtnika, u kome nema spasa. 4 Njegov duh odlazi; on se vraća na zemlju; Tog istog dana njegove misli nestaju.

 • Ezekiel 22:26 „Njezini svećenici (pastiri) nasilno su počinili Moj zakon i oskvrnili moje svete stvari; nisu pravili razliku između svetih i nečastivih, i nisu poučavali razliku između nečistih i čistih; i oni skrivaju svoje oči od Mojih subota, i Ja sam među njima oskvrnjen. 27 „Njezini knezovi u njoj su kao vukovi koji razdiru plijen, prolivajući krv i uništavajući živote da bi stekli nepoštenu korist.…

 • Matej 15:8 Ovi ljudi Me poštuju svojim usnama, ali njihova srca su daleko od Mene. Uzalud Me obožavaju; oni kao doktrinu poučavaju ljudske propise.'”

 • Matej 15:14 Pustite ih: oni su slepi vođe slepih. A ako slijepac slijepca vodi, oba će pasti u jarak.

 • 2. Korinćanima 13:15 Ispitajte i procijenite sebe da vidite da li ste u vjeri i da li živite svoje živote kao [predani] vjernici. Ispitajte sebe [ne mene]! Ili ne prepoznajete ovo o sebi [prema stalnom iskustvu] da je Ješua u vama—osim ako zaista ne padnete na testu i budete odbijeni kao krivotvorina?

bottom of page