top of page
The Marriage supper of the Lamb
are you arrending the wedding feast of the lamb
Are you invided to the marriage supper of the Lamb
For the commandment is a lamp and the teaching a light, and the reproofs of discipline are the way of life, LIGHT: THE LIGHT IS THE LAW, THE TORAH.
 
 
   BOŽJI BRAK SA IZRAELOM _cc781905-5cde-3bbd_31

 Ovaj bračni odnos je uspostavio Bog jer je nacionalni Izrael bio tipičan i predznak duhovnog Izraela Božijeg koji je trebao postati vječna Kristova nevjesta._cc781905-5cde-3194-bb3b_cf56

  _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5 mi znamo da ovaj nacionalni brak postoji između Boga i Izraela, jer mi znamo da ovaj duhovni brak postoji između Boga i Izraela.

Božja žalba zapisana u Jeremiji 3:14 u vezi sa duhovnim bludom koje je praktikovala Njegova žena: (zlatno tele) Okrenite se, deco nazadna, govori Gospod; jer sam udata za tebe: ...

   Nije bio oženjen njima kao pojedincima; kao pojedinci, bili su duhovno vjenčani s Božjim zakonom.  Umjesto toga, On je bio oženjen s njima kao korporativni entitet._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_bog problem.   Ni u jednom trenutku u historiji nacionalnog Izraela nisu bili vjerni.  Neprestano su žudjeli za drugim bogovima-16bbd59-1993-19-19-1999-1999-1999-1999-136-136bad5cf58d_. sa Njegovom bludničkom ženom?  Prema Božjem vječnom zakonu, smrt je potrebna za ženu preljubničku.  Ali Bog nije mogao uništiti Izrael kao što ga nipošto nije mogao uništiti bio izvan nacionalnog Izraela da je Hrist trebao doći. Nadalje, Božji plan je bio da iskoristi nacionalni Izrael kao primjer svog strpljenja i milosrđa. 

Zapamtite, u prispodobi iz Luke 13 trebalo je posjeći smokvu koja više puta nije rodila.  Ali tada je trebalo dati još jednu priliku.  Ako još nije bilo ploda, trebalo je posjeći ga. 136bad5cf58d_ Parabola o deset djevica  

  1. Matej 25:1-13 1 „Tada će kraljevstvo nebesko biti kao deset djevica koje su uzele svoje svjetiljke i pošle u susret mladoženji. 2 Petorica su bila budala, a petoro mudri. 3 Jer kad su bezumni uzeli svoje svjetiljke, nisu uzeli ulja sa sobom, 4 nego su mudri uzeli čuture ulja sa svojim svjetiljkama. 5 Kako je mladoženja kasnila, svi su postali pospani i zaspali. 6 Ali u ponoć se začuo povik: 'Evo mladoženja! Izađi da ga upoznaš.' 7 Tada su sve te djevice ustale i uredile svoje svjetiljke. 8 I ludi rekoše mudrima: 'Daj nam malo svog ulja, jer nam se svjetiljke gase.'  9 Ali mudri su odgovorili govoreći: 'Pošto neće biti dovoljno za nas i za vas; umjesto toga idite kod dilera i kupujte za sebe.' 10 I dok su hteli da kupe, dođe mladoženja, i oni koji su bili spremni uđoše s njim na svadbu, i vrata se zatvoriše. 11 Poslije su došle i druge djevice govoreći: 'Gospode, Gospode, otvori nam!' 12 Ali on odgovori: 'Zaista, kažem vam, ne poznajem vas.' 13 Pazite, dakle, jer ne znate ni dana ni časa.

  2. U ovoj paraboli postoji pet kritičnih riječi koje zahtijevaju definiciju kako bismo mogli izvući puno namjeravano značenje... tih pet riječi su: (stranica 16) Mudar: Mudar je onaj koji čuje i posluša.

    • Psalam 19:7 Zakon Jahvin je savršen, oživljava dušu; Jehovino svjedočanstvo je sigurno, čineći mudrim jednostavno; 

      _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_  _cc781905-5ccc781905-5ccc771-bb3b-136bad5cf58d_ matthew 7:24 "svi tada koji čuju moje moje riječi i da li će ih čuti mojim riječima i da li će im biti" 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ kao mudar čovjek koji je sagradio svoju kuću na stijeni.

Glupi: Glupi su oni koji su neposlušni. Budale mrze instrukcije; (Tora znači 'uputa', jer se odnosi na Božju Riječ).

  • Proverbs 1:7 Strah od Gospoda (YHWH) je početak spoznaje; budale preziru mudrost i uputstva. 

  • Izreke 10:8 Mudri srca će primiti zapovijesti, a glupa budala će propasti. 

  • Matej 7:26 I svaki koji čuje ove moje riječi, a ne izvrši ih, bit će kao lud čovjek koji je sagradio svoju kuću na pijesku.

Lampa: Ovo je zapovijed.   

  • Izreke 6:23 Jer zapovijest je svjetiljka i učenje svjetlo, a ukori discipline su način života, SVJETLOST: SVJETLOST JE ZAKON, TORA. 

  • Mudre izreke 6:23 Jer zapovijest je svjetiljka i učenje svjetlo, a ukori discipline su put života,

Svetlost: Svetlost je zakon, Tora.

Mudre izreke 6:23 Jer zapovijest je svjetiljka i učenje svjetlo, a ukori discipline su put života,

Oil:  Je li želja za poslušnošću. Pre nego što pročitate ovu zapovest, zapamtite, lampa je „zapovest“, a svetlost je „zakon“. 

Levitski zakonik 24:2 „Zapovjedi narodu Izraela da ti donese čisto ulje od tučenih maslina za svjetiljku, da bi svjetlo redovno gorelo. _cc781905-5cde-3194-6bbd5000-5cde-3194-3194-55bd930 -3194-bb3b-136bad5cf58d_ 

 Zapamtite, krajnji rezultat je određivanje ko je dobrodošao u intimnost sa mladoženjom. Oni koji imaju svjetlo su dobrodošli. Svetlost je uslov za odgovarajući rezultat. Razmisli o ovome. Kraj je bio da ludi nisu imali SVJETLOST, to trebamo imati na umu kroz ovo učenje.

 

Počnimo 

Biblijski definirajući pojmove: Otkrivenje 19:6-96 Tada sam čuo nešto što se činilo glasom velikog mnoštva, poput huka mnogih voda i poput zvuka silnih udara groma, koji viče: „Aleluja! Za Yehovu naš Elohim_cc781905-5CDE-3194-BB3B-136Bad5cf58d_   the almighty reigns.7 Dopustite se i exult  i dajte mu slava, za vjenčanje Jagnjeta, je došla, i njegova Nevjesta se pripremila; 8 bilo joj je dato da se obuče   finim platnom, svijetlim i čistim”—za pravu finu liniju je rečeno9. [a] meni: “Napiši ovo: Blago onima koji su pozvani na svadbenu večeru Jagnjetovu.”

 

 

I on mi je rekao: "Ovo su istinite riječi Božije."

 25 Muževi, volite svoje žene, kao što je Krist volio crkvu i predao sebe za nju_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d

(stranica 17)  14 Vratite se, OD nevjernih sinova,' izjavljuje GOSPOD; Jer ja sam vam gospodar, i uzet ću vam jednog iz grada i dvoje iz porodice, i odvest ću vas na Sion.' 15"Tada ću vam dati pastire po svom srcu, koji će vas hraniti znanjem i razumom..."Jer sam ljubomoran na vas božanskom ljubomorom: jer sam te zaručio (zaručio) za jednog muža da te predstavim kao čedna djevica Kristu.” (2. Korinćanima 11,2) (Jovan 14,1-4) „Neka se ne uznemiruje srce vaše: vi vjerujete u Boga, vjerujte i u mene. U domu Oca moga su mnogi stanovi: da nije tako, imao bih rekao sam vam. Idem da vam pripremim mjesto. I ako odem i pripremim vam mjesto, opet ću doći i primiti vas k sebi, da gdje sam ja, tamo i vi budete. I kuda ja idem vi znaš, i onako kako znaš.” (Marko 13,32-37) „Ali o tom danu i času ne zna niko, ni anđeli na nebu, ni Sin, nego Otac. Čuvajte se, bdite i molite se jer ne znate kada je vrijeme je. Jer je Sin Čovječji kao čovjek koji ide na daleki put, koji je napustio kuću svoju i dao vlast svojim slugama, i svakome svoj posao, i zapovjedio vrataru da bdi. Pazite dakle, jer ne znate kada dođe gazda, uveče, ili u ponoć, ili u pijetl, ili ujutru: da vas ne bi iznenada zatekao kako spavate. I ono što vam kažem, kažem svima, pazite.”_cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ "Dok mladoženja gradi novi dom, mlada čeka i nosi veo i traku za glavu sa novčićima. Ovo pokazuje da pripada samo mladoženji; više nije dostupna. Sprema se za vjenčanje do praveći ćebad, pokušavajući postati žena iz Poslovice 31: 10-31. Ona također pokazuje zahvalnost svojoj porodici što ju je odgajala i popravlja povrijeđene odnose. Bez obzira na sve, sh Morao sam biti spreman jer će doći noću.”  _cc781905-5cde-38bd_5

bottom of page