top of page

Imajte na umu da je ovo pismo napisano grčkim preobraćenicima koji žive u Kološanima, Kolasa je udaljena više od 800 milja od Jerusalima. U to vreme je na tom području živelo vrlo malo Jevreja. Prijatelji preobraćenici Grci su im zadavali teškoće u procjeni njihovih novih životnih promjena. Držanje Božijih zapovesti.

Pavle je upozorio da ne koristite samoodricanje kao sredstvo za oslanjanje na sopstvenu volju. On je to nazvao "obožavaće".„Zašto ako ste mrtvi sa Hristom od rudimenata sveta, zašto,kao da živite u svijetu, da li ste podložni uredbama (ne dirajte; ne kušajte; ne rukujte; koje će svi propasti upotrebom;) nakon zapovijesti i učenja ljudskih?Koje stvari zaista imaju pokazivanje mudrosti u obožavanju volje, poniznosti i zanemarivanju tijela, a ne u bilo kakvoj časti za nasitinje tijela” (Kološanima 2:20-23).

JEHOVIN narod se ponizuje kroz post kako bi mu se približio -- kako bi naučili da razmišljaju i postupali kao On -- kako bi mogli živjeti Njegov način života u svemu. Obratite pažnju šta je napisao prorok Jeremija:„Ovako govori Gospod: Neka se mudar ne hvaliu svojoj mudrosti, niti neka se moćni hvali svojom snagom, neka se bogataš ne hvali svojim bogatstvom; nego neka se hvali onaj koji se hvali ovim, da me razumije i poznaje, da sam ja GOSPOD koji pokazujem dobrotu , pravda i pravda na zemlji, jer mi je to drago, govori Gospod” (9:23-24). Post (i molitva) pomaže kršćanima da se približe JEHOVI Bogu.


Paganska gadost maskirana u kršćanstvo!

JEHOVA Bog nije autor zabune (1. Korinćanima 14:33).Nikada nije uveo Veliki post, paganski svetpovezivanje razvrata sa navodnim uskrsnućem lažnog Mesije. (Praznik Tamuza)

JEHOVA Bog zapovijeda svom narodu da ga slijedi - a ne ljudske tradicije. JEHOVINI putevi su viši, bolji od ljudskih (Isaija 55:8-9).Ljudi ne mogu sami da odrede šta je dobro od lošeg ili kako pravilno obožavati JEHOVU Boga.Zašto? Zato što je “srce [um] varljivo iznad svega i očajnički opako” (Jeremija 17:9), a “put čovjeka nije u njemu samom; nije u čovjeku koji hoda da upravlja svojim vlastitim koracima” (10:23). JEHOVA Bog nas je osmislio i dao nam život. On zna kako bi trebalo da ga obožavamo.

Da biste bili kršćanin i pravilno služili JEHOVI Boga, morate živjeti „od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta“ (Matej 4:4), priznajući da se Njegovo sveto pismo „ne može slomiti“ (Jovan 10:35).

JEHOVA Bog zapovijeda kršćanima da bježe od paganskih tradicija i običaja ovoga svijeta(Otkrivenje 18:2-4), koje trenutno vodi i obmanjuje Sotona đavo (2. Korinćanima 4:4; Otkrivenje 12:9).

Veliki post može izgledati kao iskrena, iskrena vjerska obreda. Ali duboko je ukorijenjen u paganskim idejama koje krivotvore JEHOVIN plan.

JEHOVA Bog mrzi sve paganske obrede(Jeremija 10:2-3; Levitska 18:3, 30; Ponovljeni zakon 7:1-5, 16). Ljudi ih ne mogu „krstijanizirati“ ili očistiti. To uključuje i post.

Ako ste pravi hrišćanin, rekli biste sa Davidom – “Po tvojim zapovestima dobijam razum: zato mrzim svaki lažni put”! (Psalam 119:104).

Živ sa Hristom
(Efežanima 2:1–10)

6Stoga, kao što ste primili Hrista Isusa kao Gospoda, nastavite da hodite u Njemu,7 rooted i izgrađeni u Njemu, utvrđeni u vjeri kako ste poučeni, i prepuni zahvalnosti.

8Pazi da te niko ne zarobi kroz filozofiju i praznu obmanu,koji se zasnivaju na ljudskoj tradiciji i duhovnim silamasveta, a ne Hrista. 9 Za u Hristu sva punoća Božanstva obitava u telesnom obliku.10 I upotpunjeni ste u Kristu, koji je glava nad svakim vladarom i autoritetom.

11 InNjega ste i vi bili obrezani, odbacivanjem svoje grešne prirode, obrezanjem koje je izvršio Hristos, a ne ljudske ruke.12 And sahranjeni s Njim u krštenju, vaskrsli ste s Njim kroz svoju vjeru u silu Boga, koji Ga je podigao iz mrtvih.

13 Kadabili ste mrtvi u svojim prijestupima i u neobrezanju svoje grešne prirode, Bog vas je oživio sa Kristom. On nam je oprostio sve naše prestupe,14 imajući poništio dug koji nam je pripisan dekretima koji su nam stajali protiv. Odneo ga je, zakucao na krst!15 I razoružavši vlasti i autoritete, napravio je javni spektakl od njih, trijumfujući nad njima na krstu.

16 Stoganeka vas niko ne sudi prema onome što jedete ili pijete, ili u pogledu praznika, mladog mjeseca ili subote.17 Ovi su senka stvari koje dolaze, ali tijelo koje ga baca pripada Kristu. c 18 Uradi ne dozvolite nikome ko uživa u lažnoj poniznosti i obožavanju anđela da vas diskvalifikuje nagađanjem o onome što je vidio. Takva osoba je bez osnova nadimana svojim neduhovnim umom.19 He je izgubio vezu s glavom, iz koje cijelo tijelo, poduprto i povezano svojim zglobovima i ligamentima, raste kako Bog daje da raste.

20 Akoumro si sa Hristom duhovnim silama sveta, zašto se, kao da još uvek pripadaš svetu, pokoravaš njegovim propisima: 21“Ne rukovati, ne kušati, ne dirati!”?22 Ovi  će svi propasti upotrebom jer su zasnovani na ljudskim naredbama i učenjima.23 Takve restrikcije zaista imaju izgled mudrosti, sa svojim samopropisanim obožavanjem, njihovom lažnom poniznošću i njihovim grubim postupanjem prema tijelu; ali oni nemaju nikakvu vrijednost protiv naslađivanja tijela.

2 Želim da znate koliko se teško borim za vas i za one u Laodikeji, i za sve koji me lično nisu upoznali. 2 Moj cilj je da budu ohrabreni srcem i sjedinjeni u ljubavi, kako bi imali puno bogatstvo potpunog razumijevanja, kako bi mogli upoznati tajnu Božju, naime, Krista, 3 u kome su skriveni svi riznice mudrosti i znanja.4 Ovo vam govorim da vas niko ne prevari dobrim argumentima.5 Jer iako sam odsutan od vas tijelom, prisutan sam s vama duhomi sa zadovoljstvom vidim koliko ste disciplinovani i koliko je čvrsta vaša vera u Hrista.

Duhovna punina u Hristu

6 Dakle, kao što ste primili Hrista Isusa kao Gospoda,nastavite da živite svoje živote u njemu, 7 ukorijenjen i izgrađen u njemu, ojačan u vjeri kako si poučen, i prepun zahvalnosti.

8Pazite da vas niko ne zarobi kroz šuplju i varljivu filozofiju, koja zavisi od ljudske tradicije i elementarnih duhovnih sila[a] ovoga svijeta radije nego na Krista.

9 Jer u Hristu sva punoća Božanstva živi u telesnom obliku, 10i u Hristu ste dovedeni do punine. On je glava svake moći i vlasti. 11 U njemu ste također bili obrezani obrezanjem koje nije učinjeno ljudskim rukama. Vašim cijelim sobom vlada meso[b] je odloženo kada ste bili obrezani od strane [c] Isuse,12 pokopani s njim u krštenju, u kojem ste i vi uskrsnuli s njim po svojoj vjeri u djelovanje Boga, koji ga je vaskrsao iz mrtvih.

13 Kad si bio mrtav u svojim grijesima i u neobrezanju tijela, Bog te stvorio[d] živ sa Hristom. On nam je oprostio sve naše grijehe, 14poništivši naplatu naše zakonske zaduženosti, koji je stajao protiv nas i osuđivao nas; on ga je oduzeo, prikovavši ga na krst. (Zakon greha i smrtihkazna za grijeh)15 I razoružavši vlasti i vlasti, napravio je javnu predstavu od njih, trijumfirajući nad njima na križu.e]

16Stoga ne dopustite da vas iko osuđuje po tome što jedete ili pijete, ili u pogledu vjerskog praznika, proslave mladog mjeseca ili subote.17 Ovo su sjena stvari koje su imale doći; stvarnost se, međutim, nalazi u Hristu. 18Ne dozvolite da vas diskvalifikuje iko ko uživa u lažnoj poniznosti i obožavanju anđela. Takva osoba takođe ulazi u detalje o onome što je vidjela; oni su naduvani besposlenim idejama svojim neduhovnim umom. 19 Izgubili su vezu s glavom, iz koje cijelo tijelo, poduprto i držano zajedno svojim ligamentima i tetivama, raste kako mu Bog daje da raste.

20Pošto si umro sa Hristom elementarnim duhovnim silama ovoga sveta, zašto se, kao da još uvek pripadaš svetu, pokoravaš njegovim pravilima: 21 „Ne rukuj! Ne kušajte! Ne dirajte!"? 22 Ova pravila, koja se odnose na stvari koje su svima predodređene da nestanu upotrebom, zasnovana su samo na ljudskim naredbama i učenjima. 23 Takvi propisi zaista izgledaju kao mudrost, sa svojim samonametnutim obožavanjem, svojom lažnom poniznošću i svojim grubim postupanjem prema tijelu, ali im nedostaje bilo kakva vrijednost u obuzdavanju čulnog naslađivanja.

bottom of page