top of page
Gods Insturctions
open the gates let the righeous nation which guards the truth enter in Torah is truth

 

 

 

 

 

 

Tora  

Ništa što Jehovin zakon nije uklonjeno, okončano, uništeno,obrisano ili se primjenjuje drugačijeda li Židov ili nejevrejin (kršćanin)

 

Jehova nam je dao skup instrukcija koje je nazvao Tora. Tora se sastoji od prvih pet knjiga Biblije. U Tori postoji otprilike 600 uputstava, neke za muškarce, neke za žene, neke za svećenike, neke za djecu i druge koje se odnose na hram. Sljedeći stihovi vrlo jasno govore da nam Bog daje izbore koji imaju vječne rezultate.

 

16 Svo Pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za poučavanje, ukor, ispravljanje i obuku u pravednosti, 17 kako bi sluga Božji[a] bio potpuno opremljen za svako dobro djelo.  Timoteju 3:16-17 (“Stari” i “Novi” zavjet su čovjekovo razdvajanje Božje riječi; cijela Biblija je Božje uputstvo kako da volimo Njega i svoje bližnje. I to je primjenjivo na sve) _cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_

KONAČNI PRESUDA "Onaj koji Me odbacuje i ne prima moje riječi, ima jednoga koji mu sudi: RIJEČ KOJU JA REKOH, ona će mu suditi u posljednji dan." Ivan 12:48 Ako ljudi odbiju da prihvate Božju presudu grijeha na Golgoti u Mesiji i odbiju suditi sebe po toj Riječi koja je jedino nepogrešivo mjerilo, onda ostaje samo kazna za njihov grijeh, a to je presuda uništenja. Vječna smrt je posljedica grijeha nad neregeneriranim čovjekom.

 

 • I koji je narod toliki da ima zakone i presude tako pravedne kao sav ovaj zakon, koji sam vam danas postavio? Ponovljeni zakoni 4:8 ● Svo Sveto pismo je od Boga nadahnuto i korisno je za poučavanje,

ukor, ispravljanje i obučavanje u pravednosti, 17 tako da sluga Božji

može biti potpuno opremljen za svako dobro djelo. 2. Timoteju 3:16-17

 • Ovu naredbu koju vam danas dajem nije teško razumjeti i nije vam izvan dosega. Ponovljeni zakoni 30:11

 • Bog je rekao da On ne laže niti se predomisli i Njegov Sin je napravio

jasno je da Božja doktrina nije njegova da se menja. Ako neko tvrdi da je Božji zakon promenjen, zar ne naziva Boga lažovom? Brojevi 23:19

 • Jer ja sam Gospod, ne menjam se; dakle, vi, Jakovljevi sinovi, niste uništeni   Malachi 3:6

 • Ako ih je nazvao bogovima, kojima je došla riječ Božja, a Sveto pismo se ne može slomiti Ivan 10:35 _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_c

 • Jehovine upute su savršene, oživljavaju dušu. Odredbe Gospodnje su pouzdane, čineći mudrim jednostavne. 8 Zapovijedi Gospodnje su ispravne, donose radost u srce. Zapovijedi GOSPODNJE su jasne, daju uvid za život. 9 Poštovanje prema GOSPODU je čisto, vječno. Zakoni GOSPODNJI su istiniti; svaki je pošten.10 Oni su poželjniji od zlata, čak i od najfinijeg zlata. Slađe su od meda, čak i med koji kaplje iz saća.11 One su upozorenje tvome sluzi, velika nagrada za one koji ih poslušaju. Psalmi 19:7

 

 • „Ovo je savez koji ću sklopiti sa narodom Izraela nakon tog vremena“, izjavljuje Gospod. “Svoj zakon ću staviti u njihove misli i zapisati ga u njihova srca.

Ja ću biti njihov Bog, a oni će biti moj narod. Jeremija 33:31 ● Ja ću vam dati novo srce i staviti novi duh u vas; Izvadiću srce od kamena iz vašeg mesa i dati vam srce od mesa. 

Stavit ću svoj Duh u vas i učiniti da hodate po mojim zakonima, a vi ćete držati Moje presude i vršiti ih. Jezekilj 36:26-27

 • 1. Solunjanima 2:13 I mi takođe neprestano zahvaljujemo Bogu jer, kada ste primili reč Božju, koju ste čuli od nas, prihvatili ste je ne kao ljudsku reč, već onakvu kakva ona zapravo jeste, reč Božju, koja je zaista na djelu u vama koji vjerujete ● Propovjednik 12:14 Čujmo zaključak cijele stvari: Bojte se Boga i držite zapovijesti njegove: jer je to sva ljudska dužnost.

 • Proverbs 28:9 Ko odvrati uho svoje da ne čuje zakon, i njegova će molitva biti odvratna.

 • 1. Jovanova 3:4 Svako ko čini greh čini i bezakonje (zlo).

Zaista, grijeh je bezakonje.

 • Izlazak 12:49 "Isti zakon će se primjenjivati na domoroce na stranca koji boravi među vama."

 • Deuteronomy 30:20 da voliš Jehovu, Boga svoga, da slušaš njegov glas i da se držiš Njega, jer On je tvoj život i dužina tvojih dana; i da možete prebivati u zemlji u koju se Jahve zakleo vašim ocima

Abraham, Isak i Jakov, da im dam.”

 • Ezekiel 18:24 „Pravedno ponašanje pravednih ljudi neće ih spasiti ako se okrenu grijehu (grijeh je kršenje zakona), niti će ih zločesto ponašanje zlih ljudi uništiti ako se pokaju i odvrate od svojih grijeha. (i kršteni su) ● Jovan 14:15 Ako Me volite, čuvaćete Moje zapovesti.

 • Matej 23:1 Tada je Ješua govorio mnoštvu i svojim učenicima: 2 „Književnici i fariseji sjede na Mojsijevom sjedištu. 3 Zato vježbajte i promatrajte sve što vam kažu. Ali nemojte činiti ono što rade, jer oni ne praktikuju ono što propovijedaju ● 1. Timoteju 1:8 Sada znamo da je Zakon dobar, ako ga koristimo na zakonit način

 • Psalam 19: 7 Jehovin zakon (Tora) je 7 savršen, daje novu snagu duši. Zakon koji je On objavio je siguran, čineći dijete sličnim. 8 Jehovini zakoni su ispravni, daju radost srcu. Jehovina Riječ je čista, daje svjetlost očima.

„Pismo“ na koje se Timotej poziva je ono što mnogi ljudi nazivaju starim zavetom, novi zavet još nije napisan.

 • 2. Petrova 1:20-21 Ali ovo prije svega znajte, da nijedno proročanstvo Svetog pisma nije stvar nečijeg vlastitog tumačenja.

 • Mudre izreke 10:8 Mudar će primiti zapovijesti, a blebetav budala će propasti

Većina ljudi vjeruje da je zakon bio samo za Židove ili da je prikovan na križ, međutim, Jehova je rekao: 

Ispod je grafikon koji prikazuje važne ljude od početka vremena, grafikon identifikuje da li su bili Jevreji i da li su slijedili Jehovine zakone i statue. Zvali bi se pravi Izrael.

Jer ne postoji razlika između Jevreja i Grka; jer isti Gospod je Jehova je Elohim

Bog svih, bogat bogatstvom za sve koji Ga prizivaju; 13 za “KO ĆE SE POZVATI NA IME

JEHOVA ĆE BITI SPASEN. Rimljanima 10:12”

not a Jew

Proverbs 28:9 Ko odvrati uho svoje da ne sluša zakon, i njegova je molitva gadna.

 • Propovednik 12:13 To je cela priča. Evo sada mog konačnog zaključka: Bojte se Boga i slušajte njegove zapovesti, jer to je svačija dužnost.

 • Rimljanima 2:13 Jer nisu pravedni pred Bogom oni koji slušaju zakon, nego oni koji vrše zakon će biti opravdani.

 • 1. Jovanova 2:4 Ako neko kaže: "Ja ga poznajem", a ne drži Njegove zapovesti, on je lažov, i istine nema u njemu. 5 Ali ako neko drži Njegovu riječ, ljubav Božja je zaista savršena u njemu. Po ovome znamo da smo u Njemu: …

1 John 2: 4 If anyone says, “I know Him,” but does not keep His Commandments, he is a liar, and the truth is not in him. 5 But if anyone keeps His word, the love of God has been truly perfected in him. By this we know that we are in Him: …
bottom of page